Råd & Vejledning


RÅD & VEJLEDNING


Hold øje med vandmåleren!

Alle forbrugere bør kontrollere deres vandmåler med passende mellemrum - helst én gang om ugen - for at undgå, at vandregningen pludselig løber op i en mindre formue.


Vandspild fra utætte installationer og jordledninger kan i løbet af kort tid udvikle sig til en ubehagelig stor regning.


Det er derfor lidt af et chok, når man pludselig ser på vandmåleren, at der er løbet flere tusinde kubikmeter vand igennem - uden at man har opdaget det - fordi der har været en utæt vandledning på ejendommen.


Grundejer og forbruger af vand skal være opmærksom på, at der er grundejeren, der hæfter for alt vandforbrug indenfor ejendommens skel - herunder vandspild fra en utæt jordledning, som evt. trænger til at blive fornyet.


Er vandforbruget først registreret på måleren, er der ingen vej tilbage. Vandværket er nødt til at opkræve forbrugeren for det samlede vandforbrug, herunder moms og grønne afgifter til staten m.v., samt en spildevandsafgift til kommunen.


Aflæsning af vandmåler

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålerne skal aflæses.


Placering af vandmåler

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen - typisk i bryggers, i en målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.


Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.


Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.


Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.


Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalker eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationen ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, medmindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.


De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.


Spar på vandet og spar på økonomien!

  • Vask i balje - ikke under rindende vand
  • Vask kun i maskiner, som er helt fyldt
  • Afkøl vand i køleskab, ikke med rindende vand
  • Tag brusebad i stedet for karbad
  • Luk bruser under indsæbning
  • Brug vandkande til havevanding og vand kun, når det er nødvendigt
  • Brug spand og børste til bilvask


Drikkevand er sundt!

Drikkevand er en livsvigtig faktor, og din krop består af ca. 2/3 vand.


Drikkevand er det sundeste, du kan drikke.


De fleste andre drikke indeholder enten sukker, koffein, sødestof eller andre tilsætningsstoffer.


Som voksen skal du drikke mindst 2 liter og som barn mindst 1 liter vand om dagen. Drikker man for lidt, kan man få hovedpine, blive svimmel eller få nedsat koncentrationsevnen.


Du skal sørge for at få vand nok hver dag, så kroppen kan udskille sine naturlige affaldsstoffer.


Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i dine installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.


Vidste du: ......at der stilles større krav til det vand, som kommer ud af din vandhane, end det vand, som du kan købe på flaske i supermarkeder!


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.


Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde din hovedhane før vandmåleren og kontroller jævnligt om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og kontrollere, at vandmåleren står stille.


Hvis der er problemer, bør du kontakte en VVS-installatør.


Grundvand

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.
Aktuel Status :


NORMAL DRIFT !!