Råd & Vejledning


RÅD & VEJLEDNING

Aflæsning af vandmåler

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.


Hver ejendoms vandmåler indberetter automatisk vandforbruget.


Vandets hårdhed

Til opsætning af ny opvaskemaskine mm. hvor vandets hårdhedsgrad skal benyttes, ligger hårdheden for Søndersø vandværk på dH 12-18


Placering af vandmåler

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen - typisk i bryggers, i en målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.


Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.


Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.


Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.


Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalker eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationen ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, medmindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.


De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.


Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde din hovedhane før vandmåleren og kontroller jævnligt om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og kontrollere, at vandmåleren står stille.


Hvis der er problemer, bør du kontakte en VVS-installatør.